Valininkų miškų urėdija


 

Veiklos sritys


Miškų urėdijos veikla

Miškų urėdija veikia pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdo privalomuosius miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, parduoda pagamintą apvaliąją medieną bei nenukirstą mišką, vykdo kitą veiklą, numatytą miškų urėdijos įstatuose. Įvertinant miškų urėdijos kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. Miškų urėdijos strategija pagrįsta:
Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. DC-1154. „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" (Žin., 2002, Nr. 110-4852), ir apskričių bei savivaldybių patvirtintais teritorijų bendraisiais planais;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2009-2013 metų normos patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 117-4788) patvirtinta metine valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2009-20013 metų norma;
Aplinkos ministerijos 2009 metų sutrumpintu strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl strateginių veiklos planų" (žin., 2009, Nr. 1227-33);
Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 484 „Dėl Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijos patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 93-4029);
Valstybinė miškų sanitarinės apsaugos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 74 (Žin., 2002, Nr.27-975);
Valstybine miškų priešgaisrinės apsaugos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 91 (Žin.,2002, Nr.28-1004);
Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m,, kovo 7 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 2003,Nr.28-l 168);
Valstybinių miško medelynų modernizavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 434 (Žin.,2003, Nr.85-3889);
Lietuvos miškingumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 616/471 (Žin.,2003, Nr.1-10);
Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. Dl-316 (Žin., 2005, Nr.80-2910);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektu. Urėdijos misija yra tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, išsaugoti arba atkurti miško ekosistemą ar atskirą jos komponentą, biologinę įvairovę, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką, formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmonių gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas, užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą, miško produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną, teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.
Miškų urėdija vykdydama jai pavestus uždavinius patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus, augina sodmenis, atkuria bei įveisia miškus, prižiūri želdinius ir žėlinius, ruošia žaliavine medieną, saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų gamtos reiškinių, nuo neteisėtų veiksmų, rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga.
Svarbiausi miškų urėdijos tikslai yra:
• miškus tvarkyti pagal nepertraukiamo naudojimo principą, kad mediena bei kiti miško ištekliai būtų nuolat tiekiami ir būtų išlaikyta metinė ir periodinė pusiausvyra tarp medienos prieaugio ir jos naudojimo masto;
• saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių;
• atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
• tvarkyti ir išsaugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miško ūkio principus;
• vykdyti nustatytas privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;
• užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;
• teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.
Miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla yra veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei kitais miško ištekliais.
Miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o miškų urėdija jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

 

Miškų atkūrimas, įveisimas, priežiūra, miško sodmenų išauginimas, sanitarinė apsauga, miško apsauga nuo neteisėtos veiklos, medžioklė

Saugomos teritorijos

Miškotvarkos projektas

Rekreacija

Miškų sertifikavimas

Miškų priešgaisrinė apsauga

Skelbimai

Bendradarbiavimas

Urėdijoje vykę ir vykdomi projektai 

 

 Valstybės įmonė
Valkininkų miškų urėdija

 

 

Valstybės įmonė
Miškininkų g. 1, 65438, Valkininkai, Varėnos r.
Tel.: (8 ~ 310) 56196;(8 ~ 310) 56143
Fax.: (8 ~ 310) 56196
info@valkmu.lt

 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191805060
PVM kodas LT918050610
A/s LT 624010041000080130
AB "DNB bankas" Banko kodas: 40100
A/s LT 797300010130261680
AB „Swedbank" Banko kodas: 73000

A/s LT 427044060007883890

AB "SEB bankas" Banko kodas: 70440Gaisringumas